Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce & Supplies

Special Economic Zone Authority, Nepal

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, नेपाल

दरभाउपत्र रद्द गरिएको बारे Notice for the request for application to establish and operate industry in Bhairahawa Special Economic Zone at Bhairahawa, Nepal List of industries that have received certificate for operation within SEZ Notice for all industrialist for Bhairahawa SEZ भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न समझ्दारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका लगानीकर्ताको विवरण Notice for all industrialist for Bhairahawa SEZ Notice for Request for Expression on Interest Clarification in Contract ID. : MoI/SEZDC/WORKS/42-073/74, Construction of Administrative Building and other Buildings inside GPZ of Simara SEZ, Bara निर्माण तथा मसलन्द सप्लाई - आशयको सूचना - Bhairahawa, Simara Clarification in Contract ID. : MoI/SEZDC/WORKS/41-073/74, Construction of Internal Roads and Land Development Works Inside GPZ Simara SEZ, Bara Tender Notice For Bhairahawa Tender Notice For Bhairahawa and Simara SEZ's Successful Participation in Nepal Investment Summit 2017 SEZ's Participation in Nepal Investment Summit Bhairahawa SEZ Office inauguration news published in various newspapers Bhairahawa SEZ Office inauguration by Hon. Minister Nabindra Raj Joshi (2073-11-05) SEZ Operation Manual Amend Final (2073-01-16) Procurement of construction of Pavement for Parking inside Bhairahawa SEZ Procurement of Works and Goods Tender Notice for Light vehicle Notice for the request for proposal to establish and operate industry in Bhairahawa special economic zone at Bhairahawa, Nepal

दरभाउपत्र रद्द गरिएको बारे

नेपाल सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति

बबरमहल, काठमाण्डौं

दरभाउपत्र रद्द गरिएको बारे

(प्रकाशित मिति 2075/01/16)

यस समितिद्वारा मिति 2074/12/07 मा आव्हान गरिएको दरभाउपत्र “Supply of Computer Equipments (MoI/SEZDC/GOODS/28-074/75)”  समितिको मिति 2075/1/14 को निर्णयानुसार रद्द गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।